Valikko

Palvelut / Ympäristönsuojelu

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Jätevesien käsittely kiinteistöllä

Muutos ympäristönsuojelulakiin (19/2017) ja Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) toivat lievennyksiä ns. jätevesiasetukseen (209/2011). Uusi ympäristönsuojelulaki (19/2017) tuli voimaan 3.4.2017

Ympäristösuojelulain määräaika koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä. Siirtymäaikaa näillä kiinteistöillä on uudistaa jätevesijärjestelmää 31.10.2019 saakka. Näillä kiinteistöllä on voimassa ympäristösuojelulaissa määritellyt perustason puhdistusvaatimukset.

Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistölle rakennetaan vesivessa tai uusitaan jätevesijärjestelmä tai suoritetaan muuta suurempaa luvanvaraista remonttia.

Uudisrakennuksilla jätevesien käsittely on ratkaistava jo rakennusluvan yhteydessä ja jätevesien käsittelyjärjestelmän on oltava heti käytössä, kun rakennus otetaan käyttöön.

Ympäristö.fi sivustolla on vesienhuoltotulkki jolla voit alustavasti kokeilla millaisia vaihtoehtoja jätevesien käsittelyyn kiinteistölläsi on.

Poikkeamisperusteet

Uudessa laissa säilyy ennallaan poikkeamisperusteena ns. ikävapautus. Kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011, vapautuvat siis ilman hakemusta jätevesien puhdistusvaatimuksesta.

Vapautuksen voi saada myös sosiaalisin perustein, tai mikäli kiinteistön aiheuttava kuormitus ympäristöön on huomattavan vähäistä. Kunnan viranomainen voi hakemuksesta myöntää nämä vapautukset. Lupa myönnetään enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan ja se raukeaa, mikäli kiinteistön jätevesikuormitus kasvaa tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Talousjätevesiä ei tarvitse puhdistaa, mikäli syntyvän jäteveden määrä on niin vähäistä, että siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa (YSL 155 §). Tällaisia vähäisiä jätevesimääriä syntyy esim. vapaa-ajan asunnolla. jotka ovat kantoveden varassa, tai joissa ei ole vesikäymälää eikä muitakaan vesivarusteita.

Jätevesien puhdistusvaatimuksiin ei muutoksia

Laki edellyttää jätevesien puhdistukselta sellaista tehoa, ettei jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Puhdistusvaatimuksiin ei uudessa laissa tullut muutoksia.

Perustason puhdistusvaatimuksen mukaan orgaanisen aineen aiheuttaman kuormituksen on vähennyttävä 80 prosenttia, kokonaisfosforin kuormituksen vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen kuormituksen vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömään jäteveteen.

Jos näillä haja-asutusalueilla jätevesiä käsitellään puutteellisesti, se vaarantaa pohjavesien laadun, huonontaa vesistöjen laatua, rehevöittää rantoja sekä voi pilata oman tai naapurin kaivon. Lisäksi aiheutuu haju- ja ympäristöhaittoja.

Toimenpideilmoitus rakennusvalvontaan

Jätevesisuunnitelma on suositeltavaa teetättää ammattitaitoisella jätevesisuunnittelijalla. Ennen jätevesijärjestelmän saneerausta kunnan rakennusvalvontaan tulee toimittaa toimenpideilmoitus, jonka liitteeksi vaaditaan suunnitelmajätevesijärjestelmästä ja jätevesijärjestelmän selvityslomake

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi