Valikko

Kuulutukset / KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA, YHTEISKÄSITTELY

KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA, YHTEISKÄSITTELY

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Hakemus: Kuhmoisten kunnan rakennuslautakunnassa on vireillä seuraava yhteiskäsittelyssä ratkaistava maa-aines- ja ympäristölupahakemus:

Destia Oy on hakenut maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista lupaa Kuhmoisten Anttulan kylän tilojen Kopsanharjun sora-alue 291-401-3-147 ja Heinjoki 291-401-3-96 alueella sijaitsevalle Kopsanharjun sora-alueelle.

Lupaa haetaan hiekan ja soran ottamiseen ja murskaukseen suunnitelma-alueella. Murskaus tehdään urakoina, yleensä 1-2 kertaa vuodessa noin 4-8 viikon ajan arkisin klo 6.00-22.00. Kuormaamista ja kuljetusta suoritetaan arkisin klo 6.00-22.00, poikkeustapauksissa lauantaisin. Samalla haetaan maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta. Hakija on luopunut ympäristölupahakemuksessa esitetystä suunnitelmastaan käsitellä, murskata ja varastoida muualta tuotuja rakentamisen yhteydessä syntyviä puhtaita maa- ja kiviaineksia.

Kopsanharjun sora-alue tilalla on ollut lupa hiekan ja soran ottoon, soran murskaukseen ja seulontaan sekä louheen tilapäiseen varastointiin. Viimeisten voimassa olevien maa-aines- ja ympäristölupien voimassaoloaika päättyi joulukuussa 2022. Suunnitelma-alue sijaitsee 2-luokan pohjavesialueella. Suunnitelma-alueeseen ei kohdistu maa-aineksen ottamista rajoittavia kaavallisia esteitä. Haettava kokonaisottomäärä: 125 000 m3ktr, ottoaika: 10 vuotta, ottamisalueen pinta-ala 1,9 ha ja suunnitelma-alueen pinta-ala 4,89 ha.

Nähtävillä pito: Maa-aineislain (MAL 555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 §:n mukaiset 47 a § nojalla yhteiskäsittelyssä ratkaistavat lupahakemukset liitteineen ovat nähtävillä 24.1. – 24.2.2023 Kuhmoisten kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan internetsivuilla osoitteessa: www.kuhmoinen.fi.

Muistutukset ja mielipiteet: Niille, joiden etua tai oikeutta hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, on tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 24.2.2023 klo 15.00 mennessä Kuhmoisten kunnan rakennuslautakunnalle osoitteeseen Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kuhmoinen.fi.

 

Lisätiedot: ympäristösihteeri Jonna Luukinoja, p. 040 554 0887

Kuhmoisissa 24.1.2023 Kuhmoisten rakennuslautakunta

Ympäristölupahakemus

Lupahakemus

Suunnitelma

Kartat

 

 

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi