Valikko

Ajankohtaista / Kaikille avoin saaristolakikysely - Enkät av skärgårdslagen för alla (linkki kyselyyn lopussa)

Kaikille avoin saaristolakikysely - Enkät av skärgårdslagen för alla (linkki kyselyyn lopussa)

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Saaristopolitiikan perustana on laki saariston kehityksen edistämisestä (1981 /494). Saaristolaki on osoitus siitä, että saariston erityisolosuhteet tunnistetaan ja ne vaativat erityistoimenpiteitä niin valtion kuin kuntien osalta. Saaristolaki on tärkeä tukipilari saaristolaisille ja saaristoalueille.

Saaristolain päivittämistä valmisteleva työ on käynnistynyt. Työn tavoitteena on tunnistaa lain päivitystarpeet sekä antaa alustavat ehdotukset päivitettävien pykälien sisällöistä. Saaristolaki on annettu vuonna 1981, eikä sitä ole systemaattisesti päivitetty sen jälkeen. Toimintaympäristö on muuttunut paljon viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana, joten lakiin kohdistuu päivittämistarpeita sekä lakiteknisesti että lain sisältöön liittyen. Lain päivittämistä valmisteleva työ tehdään eri valtionhallinnon edustajien kanssa yhteistyötyössä. Tärkeä osa työtä on eri saaristo- ja vesistöalueilla järjestetyt kuulemistilaisuudet sekä saaristolaisten äänen kuuleminen tämän kyselyn avulla. Arvio lain päivitystarpeista valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kyselyssä pyydetään näkemyksiä lain keskeisiin sisältöteemoihin: elinkeinotoiminta, saavutettavuus, palvelut sekä luonto ja ympäristö. Kyselyssä puhutaan vain saaristosta, mutta tällä tarkoitetaan laajemmin myös vesistöalueita. Kysely on kaikille avoin. Vastausaikaa on 22.4.2022 asti.
Bästa mottagare,

Skärgårdspolitiken grundar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (1981/494). Skärgårdslagen är ett bevis på att skärgårdens särförhållanden är identifierade och att de kräver särskilda åtgärder av både staten och kommunerna. Lagen är en viktig stöttepelare för skärgårdsbor och skärgårdsområden.

Det förberedande arbetet med att uppdatera lagen har inletts. Syftet är att identifiera uppdateringsbehoven och lägga fram preliminära förslag till innehållet av de paragrafer som ska uppdateras. Skärgårdslagen är utfärdad 1981 och har inte uppdaterats systematiskt därefter. Omvärlden har förändrats väldigt mycket under de senaste fyrtio åren, vilket betyder att lagen måste uppdateras både lagtekniskt och innehållsligt. Det förberedande arbetet med att uppdatera lagen sker i samarbete med företrädare för olika statsförvaltningssektorer. En viktig del av arbetet är diskussionsmötena i de olika skärgårds- och insjöområdena och hörandet av skärgårdsborna med hjälp av denna enkät. En bedömning av uppdateringsbehoven blir klar före slutet av 2022.

Med enkäten vill vi samla in skärgårdsbornas åsikter om lagens centrala innehållsliga teman: näringsverksamhet, tillgänglighet, tjänster, natur och miljö. I enkäten talas bara om skärgård, men begreppet omfattar också insjöområdena. Enkäten är öppen för alla. Svarstiden är till den 22 april 2022.

Ett stort tack redan på förhand för era värdefulla svar! - Iso kiitos jo etukäteen arvokkaista vastauksistanne!
Saa jakaa vapaasti – får delas fritt
Lisätietoja/mer information
Mer information om det förberedande arbetet ges vid jord- och skogsbruksministeriet av / Lisätietoja lain päivitystä valmistelevasta työstä antavat maa- ja metsätalousministeriössä Elina Auri, johtava asiantuntija/ledande sakkunnig, elina.auri@gov.fi, puh/tfn. 0295 162 041 ja Sami Tantarimäki, suunnittelija/planerare, sami.tantarimaki@gov.fi, puh/tfn. 0295 162 330.

Linkki kyselyyn / Länk till enkäten:

KYSELY

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi