Valikko

Palvelut / Ympäristönsuojelu

Rannanruoppaus

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Suunnittelu

Ruoppauksella tarkoitetaan maa-aineksen ja lietteen koneellista poistamista vesistöstä. Kallion louhinta ei ole ruoppausta ja siihen tarvitaan yleensä aluehallintoviraston lupa.

Ruoppaushankkeen huolelliseen suunnitteluun on syytä varata aikaa. Hyvin suunniteltu hanke säästää kustannuksia ja ympäristöä. Suunnitteluvaiheessa on hyvä keskustella myös rajanaapureiden kanssa.

Erityisesti suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ruoppausmassojen läjitykseen:

  • läjitys on tehtävä maalle ympäristöön sopivalla tavalla (ylimmän vedenkorkeuden yläpuolelle)
  • läjittämiseen tarvitaan maanomistajan suostumus
  • massojen pysyvyys läjitysalueella on varmistettava (huom. vedenkorkeuden vaihtelu)
  • vesialueelle läjittämiseen tarvitaan yleensä aluehallintoviraston lupa.

Ruoppauksen ajankohta on valittava huolella:

  • on vältettävä lintujen pesintä- ja kalojen kutuaikoja
  • kesäkuukausina ruoppaus aiheuttaa virkistyskäytölle häiriötä, joten ruoppaus on pyrittävä tekemään virkistyskäyttöajan ulkopuolella.

Ruoppausilmoitus

Uusi vesilaki astui voimaan 1.1.2012. Lakimuutoksen myötä mm. vesistöjen ruoppauksia säännellään aiempaa tarkemmin. Yli 500 m3:n ruoppauksia saa tehdä vain aluehallintoviraston myöntämällä luvalla. Alle 500 m3:n ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus vesialueen omistajalle ja ELY-keskukselle. Ilmoitusmenettelyllä ruoppaus voidaan toteuttaa vain, jos haitankärsijät antavat tähän kirjallisen suostumuksensa. Jos suostumusta ei saada, tarvitaan alle 500 m3:n ruoppauksellekin aluehallintoviraston lupa. Käytännössä ilmoitus- ja lupamenettelyjen ulkopuolelle jäävät enää vain käsin tehtävät vähäiset vesistön kunnostustoimenpiteet.

Ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus vesialueen omistajalle ja valvontaviranomaiselle vähintään kuukautta ennen töihin ryhtymistä. Ilmoitus toimitetaan suoraan ELY-keskukselle. Lisätietoja voi kysyä:

Pirkanmaan ELY-keskus
puhelin: 0295 020 900 asiakaspalvelu (ma–pe klo 9:00–16:15)
sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Ruoppaus- ja niittolomake (pdf)
Naapureiden kuuleminen ja vesialueen omistajan suostumus-lomake (pdf)
Ohje ruoppaukseen ja niittoon (pdf)
Esite: Kansalaisen tärkeät vesiluvat (pdf)

Ruoppauslupa

Kun hankkeen toteuttamiseen tarvitaan vesilain tarkoittama lupa, lupaviranomainen on:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto

Wolffintie 35
PL 200, 65101 Vaasa
kirjaamo.lansi(at)avi.fi
Vaihdenumero on 0295 018 450
Avoinna: ma-pe klo 8.00 - 16.15

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi