Valikko

Kunta ja hallinto / Avustukset ja rahastot

Rahastot

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Kuhmoisten kunnalla on kaksi lahjoitusrahastoa: Vanhusten- ja vammaistentukirahasto sekä KUHMOLA KUNTOON! -lahjoitusrahasto. Kumpaankin rahastoon voi tehdä lahjoituksen seuraavin tilitiedoin: IBAN FI73 5176 0420 0046 54, BIC OKOYFIHH. Maksuviitteeksi valitun rahaston nimi.

Lisäksi Kuhmoisten kunnalla on Ester Uotilan stipendirahasto, josta myönnetään apurahoja sosiaali- ja terveysalan opintoihin sekä sydän-ja verisuonitautien ja gerontologian tutkimukseen. Edellä mainittujen rahastojen säännöt löytyvät alta.

KUHMOISTEN KUNTA

VANHUSTEN- JA VAMMAISTENTUKIRAHASTON SÄÄNNÖT

Kuhmoisten kunnan vanhusten- ja vammaistentukirahastosta voidaan myöntää avustusta kunnassa vakituisesti asuville eläkeläisille ja vammaisille heidän sosiaalisten suhteiden, virikkeellisyyden ja kunnon ylläpitämiseksi. Rahastosta voidaan myöntää avustusta myös viriketoiminnan järjestämiseksi Kuhmoisten Päijännekodilla, Päijäläkodilla ja Kuhmoisten terveysaseman vuodeosastolla. Avustusta voidaan myöntää vanhuuseläkeiässä oleville henkilöille sekä henkilöille, jotka täyttävät vammaispalvelulaissa määritellyt vammaisen henkilön kriteerit.

Rahastoa hoitaa hallintojohtaja, joka päättää avustusten jaosta tässä säännössä mainittujen yleisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti. Avustusten hakuaika on jatkuva ja hakemukset voivat olla vapaamuotoisia.

Rahastoa kartutetaan lahjoitusvaroin, Kuhmoisten kunnalle testamentatut, vanhustoimintaan osoitetut perinnöt ohjataan tähän rahastoon. Mikäli rahastoon tulee muita kuin rahavaroja, niiden rahaksi muuttamisesta päättää kunnanvaltuusto.
Rahaston varoja hoidetaan kunnan kassavarojen yhteydessä. Rahaston varoille ei makseta erillistä korkoa. Rahastosta pidetään tiliä keskuskirjanpidon yhteydessä. Rahaston hoidosta on tehtävä tili kunnanvaltuustolle kalenterivuosittain, josta selviää rahaston pääoma vuoden alussa, rahastoon vuoden aikana kertyneet varat, varojen käyttö sekä rahaston pääoma vuoden päättyessä.

Avustusten myöntämiskohteet

Rahaston varoilla voidaan
1. Järjestää yhteiskuljetuksia kunnan tapahtumiin niille vanhuksille ja vammaisille, jotka eivät ilman kuljetusta pääse osallistumaan tapahtumaan asuinpaikkansa tai kuntonsa vuoksi. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet, veteraanijuhlat, sivistystoimen kulttuuri- ja liikuntaretket ja elokuvaesitykset, kesätapahtumat ja Päijännekodilla, Päijäläkodilla sekä terveysaseman vuodeosastolla rahaston varoin järjestetyt esitykset. Kunta ei ole velvollinen järjestämään yhteiskuljetusta vaan tukee kuljetuksia rahavaroin. Kuljettajan tulee olla kuljetusalan yrittäjä (mm. taksiautoilija, joukkoliikenteen yrittäjä).
2. Hankkia esiintyjiä Kuhmoisten Päijännekodille, Päijäläkodille ja terveysaseman vuodeosastolle, joissa tapahtumat järjestetään edellä mainittujen laitosten henkilökunnan tai kunnan toimesta. Avustusta myönnetään laitosta kohden enintään 500 euroa / vuosi.
3. Järjestää vanhuksille ja vammaisille suunnattuja tilaisuuksia ja retkiä. Samalle yhdistykselle/toimijalle voidaan myöntää vuosittain avustusta enintään 500 euroa tilaisuuksien ja retkien järjestämiseen.
4. Myöntää pienituloisille (tulot alle 1350 €/kk) vanhuksille ja vammaisille avustusta 50 % kunnan sivistystoimen järjestämien teatteri- ja konserttimatkojen lippujen hinnoista. Samalle henkilölle myönnetään enintään kaksi avustusta vuodessa.
5. Maksaa pienituloisille (tulot alle 1350 €/kk) vanhuksille ja vammaisille avustusta fysioterapeutin suosittamiin apuvälinehankintoihin. Avustus on suuruudeltaan 50 % välineen hankintahinnasta, kuitenkin enintään 800 euroa. Samalle henkilölle voidaan myöntää avustus ainoastaan yhden kerran.

 

Kuhmola kuntoon! -lahjoitusrahaston säännöt

1 §
Kuhmoisten kunnalla on omistamansa Kuhmolan kiinteistön kunnostamiseen lahjoitusrahasto, jonka varat käytetään rakennuksen ja sitä ympäröivän torialueen kunnostamistoimenpiteisiin.

2 §
Rahaston alkupääomaksi kirjataan tämän säännön tultua hyväksytyksi Mikko ja Anja Sinkon Kuhmoisten kunnalle lahjoittama summa kaksituhatta (2.000) euroa. Rahaston pääomaa kartutetaan ottamalla vastaan lahjoituksia.

3 §
Sivistyslautakunta päättää sivistystoimenjohtajan esityksestä rahaston varojen käytöstä 1 §:n mukaiseen tarkoitukseen.

4 §
Rahaston varoille perustetaan tasetili. Rahastosta pidetään tiliä kunnan keskuskirjanpidossa. Selvitys rahaston hoidosta toimitetaan kunnanhallitukselle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Ester Uotilan stipendirahaston säännöt

1 §
Rahaston nimi
Rahaston nimi on rehtori Ester Uotilan stipendirahasto

2 §
Rahaston varat
Rahaston kantavarallisuuden muodostaa 17.2.1986 kuolleen Ester Uotilan testamentissaan tähän tarkoitukseen määräämät varat, jotka testamentin mukaisesti on sijoitettava vakaisiin, tuottaviin arvopapereihin tai muuten rahanarvon alentumiselta turvatulla tavalla.

3 §
Rahaston hallinto
Rahastoa hoitaa Kuhmoisten kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi valita kolmijäsenisen toimikunnan, joka valmistelee kunnanhallitukselle varojen sijoitus- ja jakoehdotukset. Toimikunnan yhdellä jäsenellä on oltava kokemusta omaisuudenhoidosta ja säilyttämisestä.

4 §
Varojen käyttö
Rahaston varoista annetaan kunnanhallituksen harkinnan mukaan joka toinen tai kolmas vuosi kunnanhallituksen päättämän suuruinen apuraha sydän- ja verisuonitautien tai gerontologian tutkimukseen.

Apurahan saajan on oltava lääkäri tai lääketiedettä sivuavan alan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on joko
a) syntyperäinen kuhmoislainen tai
b) entisen Kuhmoisten yhteiskoulun, Kuhmoisten peruskoulun tai lukio oppilas tai
c) kyseinen henkilö asuu Kuhmoisissa.

Päätettyään edellä olevan määräyksen mukaisesti apurahan jakamisesta ja sen suuruudesta, on apurahan hakemisesta ilmoitettava siten, että se mahdollisimman hyvin tavoittaa ne henkilöt, jotka tulevat kysymykseen apurahan saajina.

Apurahan saajan tultua valituksi on hänen kanssaan sovittava aika, jonka kuluessa saajan on annettava kirjallinen selvitys tutkimuksistaan. Kunnanhallitus voi päättää, että apuraha maksetaan kokonaan tai osaksi vasta sitten, kun hyväksyttävä selvitys on annettu.

Kunnanhallitus voi rahaston varoilla käyttää apunaan asiantuntijoita apurahan saajan valitsemisessa ja selvityksen tarkastamisessa.
Kunnanhallituksen on edellisestä jakopäätöksestään viimeistään kolmen vuoden kuluessa ilmoitettava apuraha haettavaksi. Ellei ketään apurahaan oikeutettua hakijaa ole ilmaantunut, on uusi haettavaksi julistaminen suoritettava uudelleen vuosittain.

Apurahaa ei voida myöntää samalle henkilölle kahta kertaa peräkkäin.

Lisäksi kunnanhallitus voi harkinnasta myöntää apurahaa Kuhmoisten kunnan koululaitokselle, opettajien ja oppilaiden hyväksi tapahtuvaan käyttöön. Apurahan myöntäminen edellyttää kuitenkin erityisen syyn, jonka kunnanhallitus harkitsee tapauskohtaisesti.

Koululaitokselle myönnettävän apurahan edellytyksenä on lisäksi, että rahastoon sijoitetuilla rahoilla on hyvä tuotto, stipendien kysyntä on muuten vähäistä ja apuraha menee juuri koululaitoksen kehittämiseen.

Edellä mainittujen lisäksi rahastosta voidaan myöntää apuraha sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskentelevälle henkilölle nykyistä tutkintoa täydentäviin opintokokonaisuuksiin ja jatko-opintoihin. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö työskentelee jossakin Kuhmoisten sosiaali- ja terveystoimen palveluyksiköistä ja hän esittää suorittamastaan opintokokonaisuudesta tai tutkinnosta todistuksen.

5 §
Hautojen hoito
Kunnanhallituksen velvollisuus on rahaston varoilla huolehtia Ester Uotilan sukuhaudan hoidosta jatkuvasti. Sukuhaudassa ei ole haudattuna
Ester Uotilan veli Jouko Olavi Uotila. Myös hänen hautansa hoito voidaan rahaston varoilla kustantaa.

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi